informace - pf-peceotelo

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

informace

ZTV

Informace o lekcích ZTV( zdravotní tělěsná výchova)

- na hodiny cvičení je třeba se přihlásit pomocí rezervačního systému
- Cvičení probíhá v předem stanovených termínech jako skupinové veřejné cvičení, uzavřené skupiny ZTV nebo jako
individuální ZTV - (po domluvě)
- termíny jednotlivých lekcí jsou zveřejněny na webových stránkách(jsou -li momentálně vypsány) v "rezervace cvičení"
- cvičební hodina trvá - skupinové veřejné lekce 45 min
                                - uzavřené skupiny 50 min
                                - individualní cvičení - dle dohody a zdravotního stavu klienta
- na hodinu je nutné se dostavit s dostatečnýcm předstihem cca 10 min - pro přípravu a administrativu

Skupinová cvičení probíhají na adrese
Břasy 165 - místnost vedle zubaře
Přívětice 10 - obecní sál

!!! hodina začíná v uvedený čas !!!


 Co s sebou?
..... vlastní podložku na cvičení (karimatku)
..... přezůvky na přechod do vedlejších prostor (WC) -cvičíme bez obuvi
..... sportovní pohodlné oblečení
..... pití a diabetici "rychlý cukr"
..... velký a malý ručník
a hlavně úsměv :-))


Upozornění !

Přihlášením a účastí na lekci cvičení klient potvrzuje, že je obeznámen se svým zdravotním stavem a jeho omezeními
Lektor nenese zodpovědnost za zdravotní stav klienta.
Lektor má právo v případě podezření, že cvičení by mohlo negativně ovlivnit zdravotní stav klienta , tohoto odmítnout nebo požadovat písemné vyjádření a souhlas lékaře.

V případě těhotenství je nutný písemný souhlas lékaře.

Případná zdravotní omezení je klient povinen oznámit lektorovi před zahájením lekce.
Dojde -li v průběhu hodiny cvičení k úrazu, je klient povinen toto neprodleně oznámit lektorovi.
Na pozdější ohlášení nelze brát zřetel.

Lektor si vyhrazuje právo vykázat klienta při podezření na alkohol, omamné látky, onemocnění nebo jiné příčiny, které by mohly narušovat průběh cvičení!


Do prostor cvičebního sálu je povolen vstup pouze přihlášeným účastníkům cvičení a pouze bez obuvi nebo v čistých přezůvkách
Před zahájením hodiny je klient povinen vypnout vyzvánění svého mobilního telefonu

Na hodinách cvičení je zakázáno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy a fotografovat bez souhlasu provozovatele!

!!!!!!!!
Za svoje osobní věci si v průběhu cvičení každý zodpovídá sám a lektor nenese žádnou zodpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození.
V případě ztráty, oznámí klient tuto skutečnost lektorovi a to bezodkladně, před opuštěním sálu.
Na pozdější oznámení nemůže být brán zřetel.
!!!!!!!!!


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky